اختصاصی راهبرد گیلان/ به تازگی کلیپی از یکی از کاندیدای انتخابات شورا شهر در فضای مجازی منتشر شده است که در آن این فرد خود را مشتی و لوتی منش معرفی و مدعی میشود که با همراهی افراد مشتی قصد ورود به شورا را دارد! خطاب به این فرد باید گفت این حنا دیگر رنگی […]

اختصاصی راهبرد گیلان/ به تازگی کلیپی از یکی از کاندیدای انتخابات شورا شهر در فضای مجازی منتشر شده است که در آن این فرد خود را مشتی و لوتی منش معرفی و مدعی میشود که با همراهی افراد مشتی قصد ورود به شورا را دارد!
خطاب به این فرد باید گفت این حنا دیگر رنگی برای مردم ندارد، شورا نیازمند افراد متخصص،متعهد و کارآمد است نه اینکه برخی افراد بخواهند با چنین اظهارات قهوه خانه ایی رای و نظر مردم را به خود جلب و وارد شورا شده و بستگان نوری چشمان خود را در شهرداری بکار گیرند .
دوران این نمایش ها پروپاگاندا به سر رسیده و اگر کسی تا این حد روحیه مشتی گری لوتی منشی دارد میبایست به جای شورا که یک نهاد مدنی مبتنی بر تفکر و تعقل است، راهی کافه های لب آباد و باقرآباد شود.